ACTIVITEITEN GEORGANISEERD DOOR HET BUREAU VAN DE KRING
Lezingencyclus
“Overdracht voorbij de liefde”
Drie gastsprekers brengen een lezing ter voorbereiding van het congres van de NLS in 2018. Het thema is “Overdracht voorbij de liefde” en schrijft zich expliciet binnen dat van de NLS-congres in: “Transfert sauvage, transfert politique, transfert analytique”. De lezingen vinden plaats in het Engels of in het Frans en worden gevolgd door een discussie. Een Nederlandse vertaling van de lezingen wordt geprojecteerd op groot scherm.
Clotilde Leguil
Zaterdag 21 oktober 2017 > Clotilde Leguil
Analytica met Praktijk (A.P.) in Parijs, lid van de École de la cause freudienne (ECF) en van de World Association of Psychoanalysis (WAP)
Lesgeefster aan het departement Psychoanalyse (Paris 8)

Tijdstip:  van 16u30 tot 18u30
Locatie: Zebrastraat, Zebrastraat 32, 9000 Gent


Anne Béraud
zaterdag 13 januari 2018 > Anne Béraud
Analytica met Praktijk (A.P.) in Montreal, lid van de NLS-Québec, van de New Lacanian School (NLS) en van de World Association of Psychoanalysis (WAP)
medestichtster van Le Pont freudien in Montreal
vice-voorzitster van de 
NLS-Québec

Tijdstip:  van 16u30 tot 18u30
Locatie: Zebrastraat, Zebrastraat 32, 9000 Gent
Florencia Shanahan
zaterdag 21 april 2018 > Florencia Shanahan
Analytica met Praktijk (A.P.) in Dublin, lid van de Irish Circle of the Lacanian Orientation (ICLO-NLS), van de New Lacanian School (NLS) en van de World Association of Psychoanalysis (WAP)
voorzitster van de ICLO-NLS.

Tijdstip: 16u30 tot 18u30
Locatie: Zebrastraat, Zebrastraat 32, 9000 Gent
studiedag van de kring
Het Bureau van de Kring organiseert op vrijdag 18 mei een studiedag. Aan de hand van theoretische bijdragen, casussen en conversaties met gasten uit verschillende domeinen wil de Kring eenieder aanspreken die geïnteresseerd is in de psychoanalyse, in hoe ze werkt en in hoe ze zich tegenover het huidige veld van de geestelijke gezondheidszorg verhoudt.

Tijdstip: vrijdag 18 mei 2018, de exacte uren worden later meegedeeld
Locatie: Augustijnenklooster, Academiestraat 1, 9000 Gent

Klinische conversatie
Voor de derde maal organiseren de Kring en de ACF-Belgique gezamenlijk een klinische conversatie. Deze keer zal Marie-Hélène Brousse de conversatie leiden en dit zal ze ongetwijfeld doen in de ongedwongen maar rigoureuze stijl die we van haar kennen. De conversatie zal plaatsvinden in Brugge. Vier casussen - twee casussen van leden van de Kring en twee van leden van de ACF-Belgique - zullen voorgelegd en besproken worden. De teksten worden vooraf in het Nederlands verspreid, de discussie zelf zal in het Frans gevoerd worden.

Tijdstip: zaterdag 27 januari 2018, 13u30-18u
Locatie: NH Hotel Ter Boeverie, Boeveriestraat 2, 8000 Bruggeenkel voor leden van de kring

 
Algemene vergadering en conversatie met de leden in aanwezigheid van Pamela King (lid van het comité exécutif van de NLS)

Tijdstip: zaterdag 24 februari 2018, 9u-12u30.

Locatie: Zebrastraat, Zebrastraat 32, 9000 Gent.
 ONDERZOEKSATELIER
‘Bij het begin van de psychoanalyse is er de overdracht’ (Autres Écrits, 247). In het onderzoeksatelier willen we dit jaar ingaan op de vraag hoe Lacan deze overdracht, waarvan de notie ‘het aan het weten verondersteld subject’ (le sujet-supposé-savoir) in een eerste tijd van zijn onderwijs de spil vormt, situeert binnen het proces van een analyse. We lezen hoofdstukken uit Seminarie 15, L’acte psychanalytique, met Proposition de 9 octobre 1967 sur le psychanalyste de l’Ecole (Autres écrits, 243-259 en 575-591) als achtergrondtekst, waarin Lacan zijn theorie over de overdracht voor het laatst systematisch uitwerkt en deze gebruikt om tot een definitie te komen van wat psychoanalyse inhoudt en wat een psychoanalyticus is. Tegelijk kunnen we ons de vraag stellen hoe het komt dat het thema van de overdracht in Lacans laatste onderwijs niet meer zo vaak aan bod komt en wat er in de plaats komt.

Wat zijn de lotgevallen van dat verondersteld weten op het eind van een analyse? Wat is het verband met ‘de analytische act’, die gekenmerkt wordt door de afwezigheid van het subject en van elk verondersteld vooraf bestaand weten en hoe verschilt dit van ‘therapeutisch handelen’? Hoe gebruikt Lacan deze uitwerking om te definiëren wat een analyticus is, uiteraard niet via een lijst criteria die zijn competenties zouden definiëren, maar wel als product van zijn eigen analyse.

Tijdstip: 23 september 2017, 21 oktober 2017, 2 december 2017, 13 januari 2018, 17 maart 2018, 21 april 2018, 14u-16u
Locatie: Zebrastraat, Zebrastraat 32, 9000 Gent


WERKSEMINARIE ‘LACANIAANSE POLITIEK’:
PSYCHOANALYSE , GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG EN MAATSCHAPPIJ

Net als de vorige twee jaren organiseert het Bureau ook dit jaar een werkseminarie rond de lacaniaanse politiek. Lacaniaans georiënteerde psychoanalytici laten reeds geruime tijd ook buiten de muren van  hun privé-kabinet hun stem horen in het maatschappelijk debat, omdat de politieke beslissingen de mogelijkheidsvoorwaarden van het analytisch werk verregaand in het gedrang brengen. Omdat deze acties onmogelijk zijn zonder politiek draagvlak, werden een aantal nieuwe organen in het leven geroepen om maximaal te kunnen doorwegen.

De evoluties in de geestelijke gezondheidszorg, gericht op normalisering en objectivering, alsook het toenemend populisme dat in segregatie en haat uitmondt, leiden onvermijdelijk tot het wegvegen van een kliniek van het singuliere. In het werkseminarie buigen we ons over de vraag hoe de psychoanalyse zich tegenover deze zorgwekkende ontwikkelingen kan of moet verhouden. Er zijn wel degelijk alternatieven te formuleren, bijvoorbeeld tegenover het ‘probleem-oplossing’-paradigma dat in de geestelijke gezondheidszorg furore maakt, maar ook daarbuiten, in het ruimere maatschappelijke bestel. Aan ons om te onderzoeken welk alternatief er bedacht kan worden. Meer dan ooit is daarvoor, naast de nieuw opgerichte organen, een werkgemeenschap nodig. Het is in een dergelijke gemeenschap dat de noodzakelijke tijd om te begrijpen dient genomen te worden.

Tijdstip: 23 september 2017, 2 december 2017, 17 maart 2018, 16u30-18u30

Locatie: Zebrastraat, Zebrastraat 32, 9000 Gent.
Psychoanalyse en film
De analyticus laat zich onderwijzen door het onbewuste in al zijn uitingsvormen en hoedanigheden. Steeds meer bieden films, naast andere artistieke producten,  ons binnen de NLS en binnen het freudiaanse veld wat dat betreft belangrijk en razend interessant materiaal. Films kunnen ons immers op verschillende vlakken (klinisch, ethisch, politiek,...) heel veel leren.

Vorig jaar organiseerden we reeds een activiteit rond cinema. Dit jaar gaan we daarmee door. Op verschillende momenten zullen we films bekijken en bespreken, niet per se vanuit de nood om te verklaren, dan wel vanuit het verlangen er iets van op te steken en bij te leren. Dit zal in samenwerking gebeuren met Veerle De Wilde en Luc Vander Vennet, die zich geëngageerd hebben om samen met het Bureau van de Kring een drietal momenten te organiseren waarin een film centraal zal staan. Houd onze infokanalen in de gaten!STUDIENAMIDDAG OVER DE PASSE EN HET EINDE VAN EEN ANALYSE
Ook in dit werkjaar organiseert het Bureau in samenwerking met het werkseminarie ‘School en Passe’ een studienamiddag over wat Lacan de pure psychoanalyse noemde. De centrale gasten tijdens deze studienamiddag zijn Véronique Voruz en Daniel Pasqualin. Beiden zijn Analyticus van de School (Analyste de l’Ecole, AE) en zullen terugblikken op hun eigen analyse. Ze zullen getuigen over hoe zij het doorlopen van de procedure van de passe hebben ervaren, de erkenningsprocedure die door Jacques Lacan werd uitgevonden om het einde van een analyse te onderzoeken. Tot slot zullen ze het hebben over het leven na de passe en over de effecten ervan in het voeren van analyses.  

Tijdstip: 16 juni 2018, de exacte uren wo
rden later meegedeeld
Locatie: wordt later meegedeeld


Véronique Voruz
Daniel Pasqualin

Activiteiten georganiseerd door de NLS
kartelwerking
De New Lacanian School is geen onderwijsinstelling, maar een werkgemeenschap waarin de psychoanalyse ondervraagd en vormgegeven wordt. De kartelwerking vormt binnen die optiek een van onze belangrijkste instrumenten. In kleine groepjes (met 4, 5 of 6 deelnemers) wordt er samengewerkt rond teksten of gevalstudies. De plus-un houdt het werk gaande. Het kartel is niet-hiërarchisch en iedereen werkt er op zijn eigen manier. Daarnaast willen we vanuit het Bureau van de Kring in de loop van het jaar ook tijdelijke, ‘fulgurante’ kartels organiseren, rond een thema waaromtrent we op dat ogenblik willen werken. Houd onze infokanalen in het oog als je hier graag aan wil deelnemen.  

In de nieuwsbrief van de NLS, NLS Messager, verschijnt verschillende keren per jaar 4 + one, een nieuwsbrief voor de publicatie van de kartelproducten uit alle groepen en verenigingen van de NLS.  Wil je ook jouw kartelproduct in 4 + one gepubliceerd zien, contacteer dan Glenn Strubbe, de kartelverantwoordelijke van de Kring.

Om de samenwerking in kartel over de landsgrenzen heen mogelijk te maken, heeft de NLS het digitaal kartel uitgevonden, waarbij de uitwisseling via mail, chat of videogesprek verloopt. Deze ervaring is een uitgelezen kans om mensen van overal in de NLS (beter) te leren kennen.  

De plus-un kan het kartel via de site van de NLS 'declareren'. Zo maakt men binnen de NLS bekend waarrond er in het kartel gewerkt wordt. Declareren kan via de rubriek ‘cartels’ op de website van de NLS. Bij afronding van het kartel is het aan de plus-un om het kartel af te melden. Sommige kartels worden kortstondig samengesteld, andere kartels werken langer door.

Wie op zoek is naar mensen om samen een kartel op te richten, kan op de website van de Kring en op de Facebook pagina een zoekertje laten plaatsen. U richt daarvoor een mail naar Glenn Strubbe, met vermelding van het thema waarrond u wil werken of de tekst die u samen wenst te lezen. Ook zullen we dit jaar van onze nieuwsbrief KringNLSNu! gebruik maken om deze berichten te verspreiden.  

Congres van de NLS:
“Transfert sauvage, transfert politique, transfert analytique”

Voor alle verenigingen die met de NLS geaffilieerd zijn, vormt het NLS-congres een van de hoogtepunten van het werkjaar. Niet alleen kunnen leden en deelnemers er hun werk presenteren, het is ook het moment waarop sprekers met elkaar in discussie treden, wat vaak tot nieuwe vragen en inzichten leidt. Bovendien biedt het de gelegenheid  om kennis te maken met collega’s uit andere groepen van de NLS.

Tijdstip: zaterdag 30 juni en zondag 1 juli
Locatie: Parijs
Nouages
Op initiatief van Lilia Mahjoub, huidig voorzitster van de NLS, organiseert het Uitvoerend Comité van de NLS ook dit jaar ‘Verknopingen’ (Nouages) tussen de verschillende NLS-geledingen. Deze activiteit maakt deel uit van de voorbereiding van het NLS-congres. Een vertegenwoordiger van het Uitvoerend Comité van de NLS, een lid van de Kring en een NLS-lid uit een andere NLS-groep doen elk een interventie. Dit jaar ontvangen wij Pamela King en Anna Pigkou. Sam Calmeyn zal de Kring vertegenwoordigen.

Tijdstip: 24 februari 2018, 14u tot 17u30
Locatie: Zebrastraat, Zebrastraat 32, 9000 Gent


Activiteiten georganiseerd door leden van de Kring
 
Werkseminarie ‘School en passe’
Sinds jaren besteedt het werkseminarie ‘School en Passe’ aandacht aan de pure psychoanalyse (einde van een analyse, vorming van de analyticus). Zijn vrijdagavonden werden doorheen de tijd zowel ingevuld met de studie van fundamentele teksten van Lacan, als met de lectuur van getuigenissen van A.E.’s, in het bijzonder ook van de A.E.’s die later op het jaar te gast waren.

Voor het volgend werkjaar stapt het werkseminarie af van de ‘vrijdagavondformule’. De verantwoordelijken beraden zich deze zomer over een nieuwe formule die moet toelaten, samen met enkele geïnteresseerden, de studiedag van 16 juni 2018 voor te bereiden. Daarbij zal de lectuur van de getuigenissen van de A.E.’s die te gast zijn centraal staan. U hoort er ter gelegener tijd meer over via KringNLSNu!

 
Initiatiefnemers:

Lieve Billiet (billietlieve@gmail.com),
Geert Hoornaert (hoornaert.geert@telenet.be),
Anne Lysy (annelysy.be@gmail.com)
en Luc Vander Vennet (luc.vdvennet@gmail.com).

Werkgroep ‘Psychoanalyse en kinderen’
‘Kinderen Overspoeld door Agressie’
‘Enfants Violents’ werd door Jacques-Alain Miller als titel voorgedragen op de slotconferentie van ‘Après l’Enfance’ voor de 5e Studiedag van l’Institut de l’Enfant die in 2019 in Parijs zal plaatsvinden. De werkgroep ‘Psychoanalyse en Kinderen’ in Brugge schrijft zich mee in binnen deze voorbereidingen van ‘Enfants violents’ met ‘Kinderen Overspoeld door Agressie’.

Op vrijdag 23 februari 2018 vindt een eerste studienamiddag plaats waar klinisch materiaal de logica van wat er gebeurt bij het ‘gewelddadige’ kind centraal zal stellen.

Op donderdag 22 maart 2018 volgt een studiedag geanimeerd door Guy Poblome (ACF/ECF) met een klinische ochtend en een conferentie in de namiddag.

Het gedetailleerde programma volgt. Vanaf oktober wordt een voorbereidende leesgroep gestart rond het thema. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen.

 
Initiatiefnemers:

Catherine Roex (catherine.roex@telenet.be),
Peter Decuyper (peter.decuyper1@telenet.be),
Eddy Cabooter (eddy.cabooter@telenet.be),
Jonas Verbauwhede (verbauwhede.jonas@gmail.com)
Hilde Dobbelaere (hildedobbelaere4@gmail.com)
en David Teetaert (davidteetaert@yahoo.com).
 
Informatie over het exacte tijdstip en over de locatie wordt later meegedeeld.

Evenementen in het ‘freudiaanse veld’ en elders in de WAP
Journées de l’ECF 
Titel: “Apprendre: désir ou dressage ”
Tijdstip en locatie: zaterdag 25 en zondag 26 november 2017, Maison de la Mutualité, Parijs
www.desiroudressage.com

Question d’Ecole
Titel nog niet gekend
Tijdstip en locatie: zaterdag 3 februari 2018, Maison de la Mutualité, Parijs

 
Congres van de WAP 
Titel: “Les psychoses ordinaires et les autres, sous transfert”
Tijdstip en locatie: van 2 tot 6 april 2018, Auditori Forum, Barcelona
https://congresoamp2018.com/fr/ 

 
Colloque UFORCA
Titel nog niet gekend
Tijdstip en locatie: zaterdag 9 juni 2018, Maison de la Mutualité, Parijs
www.lacan-universite.fr

Volg ons op

#