ACTIVITEITEN GEORGANISEERD DOOR HET BUREAU VAN DE KRING
Lezingencyclus & Klinisch Seminarie: ‘DE INTERPRETATIE VOORBIJ DE ANDER’
In onze lezingencyclus en het daaraan gekoppelde klinisch seminarie onderzoeken we het thema van de interpretatie onder de noemer ‘De interpretatie voorbij de Ander’

We nodigen twee sprekers uit die een lezing brengen waarin ze verder ingaan op de verschillende dimensies van de interpretatie die in een analyse een rol kunnen spelen.

Na elke lezing volgt er ook een klinisch seminarie, waarin we samen met de gastspreker een gevallenstudie bestuderen.

Iedereen is welkom. Bijdrage in de kosten: 10€/5€ studenten -26j.

Philippe Hellebois
Zaterdag 15 februari 2020 > Philippe Hellebois
Analyticus Lid van de School (AME) in Bergen en Rijsel, lid van de École de la Cause freudienne (ECF) en van de World Association of Psychoanalysis (WAP)

Tijdstip:  lezing van 14u30 tot 16u00 
              klinisch seminarie 16u30 tot 18u

Locatie: Zebrastraat, Zebrastraat 32, 9000 Gent

Pierre Malengreau
zaterdag 25 april 2020 > Pierre Malengreau
Analyticus Lid van de School (AME) in Brussel, lid van de École de la Cause freudienne (ECF) en van de World Association of Psychoanalysis (WAP).

Tijdstip:  lezing van 14u30 tot 16u00 
              klinisch seminarie 16u30 tot 18u

Locatie: Zebrastraat, Zebrastraat 32, 9000 Gent

ONDERZOEKSATELIER 'L'Un tout seul'
In het onderzoeksatelier lezen we dit jaar de lessenreeks van Jacques-Alain Miller uit 2010-2011: ‘L’Un tout seul’. Op het einde van de reeks herdoopt hij dit seminarie, dat initieel ‘L’Être et l’Un’ heette, tot ‘L’Un tout seul’, wat ons herinnert aan de richting die hij met zijn onderwijs al jaren aangeeft: de richting van de ‘Eén’. Het gaat hierbij niet meer over ‘het subject en de Ander’, maar om een facet van het symptoom dat aan de dialectiek is onttrokken. Enerzijds is er een facet van het symptoom dat interpreteerbaar is en zelfs opgelost kan worden in een analyse, maar anderzijds bevat het ook iets dat alleen kan worden vastgesteld, dat niet verandert en dat zich blijft herhalen ‘voorbij de Ander’. In het onderzoeksatelier gaan we onder andere na welke vorm van interpretatie hieraan beantwoordt. 

Het onderzoeksatelier vindt vijf keer plaats, waarbij telkens enkele lessen worden bestudeerd. Het bureau van de Kring nodigde vijf leden uit om elk met deze tekst als plus-un in kartel aan de slag te gaan. Abe Geldhof, Sam Calmeyn, Christel Van den Eeden, Peter Decuyper en Luc Vander Vennet zullen elk een onderzoeksatelier voor hun rekening nemen en met hun kartel de avond vormgeven.

De deelnemers in het publiek worden uitgenodigd om de tekst (al dan niet in kartel) voor te bereiden en deel te nemen aan de discussie tijdens het onderzoeksatelier.

Tekst: http://jonathanleroy.be/wp-content/uploads/2016/01/2010-2011-LUn-tout-seul-JA-Miller.pdf 

Tijdstip: vijf donderdagavonden, van 20u tot 21u45.

-        24 oktober 2019: lessen 4-6
-       
5 december 2019: lessen 7-9
-       
13 februari 2020: lessen 10-11
-        19 maart 2020: lessen 12-13  
-        7 mei 2020: lessen 14-15  

Locatie: KASK (Mazereelzaal), Louis Pasteurlaan 2, 9000 Gent.
Iedereen is welkom. Bijdrage in de kosten: 8€/5€ studenten -26j.


Atelier lacaniaanse kliniek
Drie leden van de Kring werden uitgenodigd om een atelier lacaniaanse kliniek vorm te geven. Daarin zal een actueel klinisch thema worden bestudeerd vanuit de vraag: wat is het eigene van de lacaniaanse psychoanalyse?

Dit jaar zullen drie thema’s aan bod komen: ‘Psychoanalyse en adolescentie’, ‘Anorexie’, ‘De hysterie vandaag’. Het tekstmateriaal dat als uitgangspunt genomen zal worden, zal voordien via de nieuwsbrief aangekondigd worden, zodat de geïnteresseerde deelnemer zich in het thema kan verdiepen en zo bijdragen tot de discussie.

Tijdstip: drie maandagavonden, van 20u45 tot 23u.

-       
18 november 2019: ‘Psychoanalyse en adolescentie’ met Lieven Jonckheere
-        3 februari 2020: ‘Anorexie’ met Thomas Van Rumst
-        20 april 2020: ‘De hysterie vandaag’ met Nathalie Laceur  

Locatie: Buurthuis Prinsenhof, Zilverhof 34, 9000 Gent.
Iedereen is welkom. Bijdrage in de kosten: 8€/5€ studenten -26j.

Klinische conversatie: 'De schok van de interpretatie'
Carole Dewambrechies-La Sagna
Voor de vijfde maal organiseren de Kring en de ACF-Belgique samen een klinische conversatie. Deze keer zal Carole Dewambrechies-La Sagna de conversatie leiden.  Volledig in de lijn van het thema van het congres zullen vier casussen - twee casussen van leden van de Kring en twee van leden van de ACF-Belgique - voorgelegd en besproken worden onder de noemer ‘De schok van de interpretatie’.

De teksten worden vooraf in het Nederlands verspreid, de discussie zelf zal in het Frans gevoerd worden.

Tijdstip: zaterdag 25 januari 2020, van 13u30 tot 18u

Locatie: NH Hotel Ter Boeverie, Boeveriestraat 2, 8000 Brugge

Carole Dewambrechies-La Sagna

De schok van de interpretatie

Argument Klinische conversatie Kring – ACF-B, 25 januari 2020


De analytische ervaring is, zoals Jacques-Alain Miller er ons aan herinnert, een langzame “ontkleding van het zijn”[1]. Een analyse mag dan wel uitmonden in een bevrediging, ze verloopt vooreerst, wat de analysant er bij aanvang ook mag van verwachten, via opeenvolgende ervaringen van verlies. De per via di levare ritmeert het gehele proces, dat zelfs het geloof in de 'waarheid' die het proces op gang bracht, niet zal sparen.

Binnen dit proces is de analyticus het instrument, met zijn act: zijn interpretaties. Het zijn zij die de afweer zullen moeten verstoren, de identificaties doen wankelen, het fantasme doen uiteenvallen, om uiteindelijk voorbij het symptoom aan het sinthoom te raken. Daar ze onderworpen zijn aan de strategie van de kuur is hun variëteit enorm; daarnaast zullen ze, naargelang die kuur vordert, niet langer enkel van de tactiek van de analyticus getuigen, maar tot alle 'uitspraken die raken' gaan behoren.

Dat er uitspraken zijn die raken, dat toont ons ook het werk in instellingen. Het is dan ook niet uitgesloten dat ook daar interpretaties deel uitmaken van de diverse interventies die het genot leefbaarder moeten maken. Daarbij zal echter, of het nu in de instelling is of niet, telkens moeten afgewogen worden of woorden iets voor het subject temperen. Sommigen nemen ze immers zo ernstig dat hun draagwijdte hen eerder schaadt. Bij anderen nog zal men tegen de interpretatie in moeten werken.

Op de vijfde klinische conversatie van de Kring-ACF-Belgique zullen vier casussen aan bod komen. We gaan die uitvoerig bespreken. De interpretatie die de associaties stimuleert, of de interpretatie die ze begrenst? De interpretatie die de betekenis van het symptoom viseert, of zijn reële kern? Zij die de meesterbetekenaars voedt, of zij die ze middels de équivoque oplost? Zij die het symptoom benadert vanuit de determinaties door de Ander, of zij die de genotseffecten van hun impact doet weerklinken, om hun greep op het spreekwezen te lossen? De interpretatie die een betekenaar toevoegt of zij die zich beperkt tot de vaststelling van wat is? Deze variëteit van de interpretatie zal op de conversatie ongetwijfeld aan bod komen. Maar of de interpretatie nu voor een subject de waarde verkreeg van uniek en memorabel evenement, of zich eerder inschreef in een reeks waar de opeenvolging van kleine schokken het spreekwezen geleidelijk speent van zijn dorst naar betekenis, telkens heeft de interpretatie, wanneer ze raakt, de waarde van evenement.

De conversatie zal voorgezeten worden door Carole Dewambrechies-La Sagna, psychoanalytica te Bordeau, lid van de ECF en de AMP.


Geert Hoornaert


[1]    Miller, Jacques-Alain, L'os d'une cure (1998), Navarin Editeur, 2018, p. 19.


Voorstelling via Lacan4: 'De Jeugd van Tegenwoord'
Onlangs verscheen het vierde nummer van via LACAN, ‘De Jeugd van Tegenwoord’, waarin het thema van de adolescentie vanuit de theorie en de praktijk van de psychoanalyse wordt belicht.

Stijn Vanheule, A.P., lid van de NLS en van de Kring en professor aan de vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie UGent, en Jan Peeters, pedagoog en onderzoeker verbonden aan de UGent, mede-oprichter van het VBJK (Centrum voor Vernieuwing in de Basisvoorzieningen van het Jonge Kind), gaan hierover in gesprek met hoofdredacteur Lieven Jonckheere, A.P., lid van de NLS en van de Kring en docent psychologie UGent.

Tijdstip: woensdag 11 september, van 20u tot 22u

Locatie: Geuzenhuis, Kantienberg 9, 9000 Gent

WAP-avond: ‘De droom: interpretatie en gebruik in de lacaniaanse kuur’
Van 13 tot 17 april 2020 gaat in Buenos Aires het twaalfde congres van de World Association of Psychoanalysis door onder de titel :

Le rêve. Son interprétation et son usage dans la cure lacanienne.  

120 jaar na de publicatie van De droomduiding, wordt het WAPcongres de gelegenheid voor een oppuntstelling, een actualisering, een herneming van de freudiaanse uitdaging. Is de droom anno 2020 nog steeds de koninklijke weg naar het onbewuste? Naar het reële onbewuste dan? Want het spreekwezen analyseren is niet hetzelfde als het onbewuste in freudiaanse zin analyseren. Anno 2020 staan droom en interpretatie niet los van het lichaam, van het meest levende en het meest singuliere van het spreekwezen.  Het WAPcongres wordt een klinisch, epistemisch en politiek evenement.

Het congres oriënteert sinds vele maanden het werk in de zeven scholen van de WAP.  Dat heeft flink wat materiaal opgeleverd dat op de website van het congres te vinden is:https://congresoamp2020.com/fr/. Naast de tekst die het congresthema voorstelt, zijn er oriënterende teksten, is er een bibliografie en zijn er intussen ook 1 + 4 afleveringen van de 1 + 6 geplande Papers te vinden. Binnenkort verschijnt Scilicet.  Zowel aan de Papers als aan Scilicet hebben ook leden van de Kring meegewerkt.

Met de avond van 4 maart willen we meer leden van de Kring in de voorbereiding betrekken. Joost Demuynck, Luc Vander Vennet en Lieve Billiet grasduinden in het beschikbare materiaal en kozen elk een invalshoek om daar iets van over te brengen. Joost Demuynck koos het thema van de nachtmerrie, Luc Vander Vennet liet zich inspireren door een tekst van Marie-Hélène Brousse, Lieve Billiet ging voor de tekst van Eric Laurent en daarmee voor het ‘ontwaken’.

Wie zich wat wil voorbereiden kunnen we  alvast de lectuur van volgende teksten aanbevelen :

- M.-H. Brousse, L’artifice, envers de la fiction. Quoi de neuf sur le rêve 120 ans plus tard?

https://congresoamp2020.com/fr/articulos.php?sec=el-tema&sub=textos-de-orientacion&file=el-tema/textos-de-orientacion/19-09-11_el-artificio-reverso-de-la-ficcion.html

- L. Vander Vennet, Chaîne et série de rêves. 

papers_004.pdf pp. 30-32

- E. Laurent: Le réveil du rêve ou l’esp d’un rev  

https://congresoamp2020.com/fr/articulos.php?sec=el-tema&sub=textos-de-orientacion&file=el-tema/textos-de-orientacion/19-09-11_el-despertar-del-sueno-o-el-esp-de-un-sue.html

Graag tot 4 maart !

Lieve Billiet, Joost Demuynck en Luc Vander Vennet


Tijdstip: woensdag 4 maart 2020, van 20u30-22u30

Locatie: Geuzenhuis, Kantienberg 9, 9000 Gent.
Iedereen is welkom. Bijdrage in de kosten: 8€/5€ studenten -26j.

enkel voor leden van de kring

Algemene vergadering

In aanwezigheid van Bernard Seynhaeve voorzitter van de NLS.  

Tijdstip: zaterdag 14 december 2019, na 'Verknopingen' (Nouages), van 17u tot 18u
Locatie: Boon, Geldmunt 6, 9000 Gent

Activiteiten georganiseerd door de NLS
kartelwerking

Wat

Het kartel houdt in dat men in kleine groepjes (van 4, 5 of 6 deelnemers) samenwerkt rond teksten of gevalstudies; een plus-un heeft de taak te interveniëren wanneer het werk stokt en daagt de kartelleden uit om een kartelproduct te schrijven, een individuele uitwerking van een vraag of aspect dat doorheen de lectuur en het werk binnen het kartel naar voor is gekomen.

Waarom

Het kartel is een van de drie pijlers van de vorming van de analyticus, naast de eigen analyse en de controle van de eigen praktijk. Het is een cruciaal instrument om de psychoanalyse te blijven ondervragen en vorm te geven. De New Lacanian School is immers geen instelling die ‘de psychoanalyse onderwijst’, maar een werkgemeenschap waar de leden verantwoordelijkheid voor dragen.

Waarover

Het thema van de congressen van de NLS of de WAP kan een uitgangspunt bieden van waaruit een kartel wordt gevormd, maar uiteraard kan men ook los daarvan in kartel samenwerken. 

Dit jaar krijgt het congres van de NLS en dus het thema van de interpretatie een centrale plaats in het programma. Het Bureau van de Kring nodigt dan ook iedereen uit om mee vorm te geven aan de voorbereiding van dat congres en in kartel dit thema uit te werken.

Er is het onderzoeksatelier, waarin we Millers lessenreeks ‘L’Un tout seul’ lezen en dat fungeert op basis van kartels (zie hierboven). http://jonathanleroy.be/wp-content/uploads/2016/01/2010-2011-LUn-tout-seul-JA-Miller.pdf 

Er zijn ook een aantal basisteksten die onmisbaar zijn om met het thema aan de slag te gaan en die zeer geschikt zijn om in kartel te bestuderen. Dat kan bijvoorbeeld ook op de wijze van een ‘blitzkartel’.

  • Het argument van het congres

Eric Laurent: Interpretatie: van waarheid naar evenement.

https://www.nlscongress2019.com/speeches/interpretation-from-truth-to-event-argument-of-the-2020-nls-congress-in-ghent-by-ric-laurent

  • Een aanvulling op het argument door Bernard Seynhaeve

http://www.amp-nls.org/page/gb/49/nls-messager/0/2018-2019/3868

Van beide teksten is een vertaling beschikbaar op de pagina: "Teksten, actuele werkthema's".

  • iNWiT 6, Tijdschrift voor Psychoanalyse van de NLS, 6, ‘De lacaniaanse interpretatie’, met heel wat fundamentele teksten rond het thema, vertaald in het Nederlands.

Dit alles leidt ons naar het congres zelf, waar het werk van het hele jaar kan gedeeld worden. Op de laatste twee congressen werd ook expliciet aandacht besteed aan het presenteren van kartelproducten. 

We wensen jullie een boeiend karteljaar toe!

Hoe

Wie op zoek is naar mensen om samen een kartel op te richten, kan op de website van de Kring en op de Facebookpagina een zoekertje laten plaatsen. U richt daarvoor een mail naar Christel Van den Eeden, de kartelverantwoordelijke van de Kring, met vermelding van het thema waarrond u wil werken of de tekst die u samen wenst te lezen. Ook zullen we dit jaar van onze nieuwsbrief KringNLSNu! gebruik maken om deze berichten te verspreiden. 

De plus-un kan het kartel via de site van de NLS 'declareren'. Zo maakt men binnen de NLS bekend waarrond er in het kartel gewerkt wordt. Declareren kan via de rubriek ‘cartels’ op de website van de NLS: http://www.amp-nls.org. Bij afronding van het kartel is het aan de plus-un om het kartel af te melden.

Om samenwerking in kartel over de landsgrenzen heen mogelijk te maken, heeft de NLS het digitaal kartel uitgevonden, waarbij de uitwisseling via mail, chat of videogesprek verloopt. Dit is een uitgelezen kans om mensen van overal in de NLS (beter) te leren kennen. 

Contact en meer info: christel_vandeneeden@yahoo.com

Avant-première: De passe in onze school
'Interpretatie: Encore'

Zoals elk jaar laten de verschillende verenigingen die met de NLS geaffilieerd zijn ook in 2019-2020 hun werk oriënteren door het thema van het NLS-congres. Daarom organiseert de NLS, in samenwerking met de EFP, in het begin van het werkjaar een avant-première, namelijk een dag over de passe in onze School vanuit de invalshoek van het thema van de interpretatie.
Anne Béraud
Verschillende Analytici van de School (A.E.’s) zullen daarbij aanwezig zijn en getuigen over hun analyse en passe.

Met onder meer Anne Béraud, A.E. in Montreal, vice-voorzitster van de NLS-Québec, en Florencia Shanahan, A.E. in Dublin, voorzitster van de Irish Circle of the Lacanian Orientation (ICLO-NLS), beiden lid van de NLS en van de WAP.
Florencia Shanahan
Florencia Shanahan zal er haar allereerste getuigenis brengen.

Meer informatie over de andere sprekers en het exacte programma volgt.

Er is simultaanvertaling in het Engels en het Frans voorzien.

Tijdstip: zondag 29 september 2019, van 10u tot 17u

Locatie: MIRY Concertzaal Muziekconservatorium, Biezekapelstraat 9, Gent
Congres van de NLS:
'Interpretatie: van waarheid naar evenement'
Het jaarlijkse NLS-congres wordt dit jaar door de Kring in Gent georganiseerd en draagt als titel:

'Interpretatie: van waarheid naar evenement'.

Het argument vindt u hier: https://www.nlscongress2019.com/speeches/interpretation-from-truth-to-event-argument-of-the-2020-nls-congress-in-ghent-by-ric-laurent

Een meer uitgebreide literatuurlijst zal binnenkort verspreid worden. Houd de website, nieuwsbrieven en de facebookpagina van de Kring en de NLS in het oog voor meer informatie. 

Tijdstip: zaterdag 27 – zondag 28 juni 2020

Locatie: Vooruit, Sint-Pietersnieuwstraat 23, Gent


Nouages
Op initiatief van Bernard Seynhaeve, voorzitter van de NLS, organiseert het Uitvoerend Comité van de NLS ook dit jaar het seminarie ‘Verknopingen’ (Nouages) tussen de verschillende NLS-geledingen. Deze activiteit maakt deel uit van de voorbereiding van het NLS-congres.

Er zijn interventies van Bernard Seynhaeve, die een theoretische lezing zal brengen, en van Alan Rowan, AP, lid van de London Society, de NLS en de WAP, en een lid van de Kring, die elk een klinische bijdrage zullen leveren.

Tijdstip: zaterdag 14 december 2019, van 13u30 tot 17u

Locatie: Boon, Geldmunt 6, 9000 Gent


Activiteiten georganiseerd door leden van de Kring
 
Werkseminarie ‘School en passe’
Op vrijdag 20 september opent het Werkseminarie School en Passe het nieuwe werkjaar van de Kring. Die avond lezen we samen de getuigenissen van Anne Béraud.

Locatie en tijdstip:
Vrijdag 20 september, de Beiaardzaal van de Abt, Lange Kruisstraat 4, 9000 Gent, van 21u tot 23u.


Anne Béraud (NLS Québec, Canada) was reeds eerder te gast in onze Kring. Een jaar geleden werd ze benoemd tot Analytica van de School (A.E.). Een zeer belangrijk evenement voor de NLS!

Op zondag 29 september steekt ze andermaal de plas over om in Gent het nieuwe werkthema van de NLS in te leiden en te belichten vanuit haar eigen analyse en passe. Ze zal dit doen binnen het kader van een dag over ‘De passe in onze School’ (zie hierboven). Op de voorbereidende avond gaan we aan de slag met de reeds beschikbare getuigenissen.

Het verdere programma van het werkseminarie is nog in opbouw maar het spreekt vanzelf dat de interpretatie als thema van de NLS en de droom als thema van het congres van de WAP hierbij oriënterend zullen zijn. Meer daarover te gepasten tijde op KringNLSNu!

De verantwoordelijken van het Werkseminarie School en Passe:

Lieve Billiet (billietlieve@gmail.com),
Geert Hoornaert (hoornaert.geert@telenet.be),
Anne Lysy (annelysy.be@gmail.com)
Glenn Strubbe (glenn.strubbe@gmail.com)
Luc Vander Vennet (luc.vdvennet@gmail.com).

Werkgroep ‘Psychoanalyse en kinderen’
Ook dit werkjaar organiseert de werkgroep ‘Psychoanalyse en Kinderen’ twee activiteiten op vrijdag. Meer informatie over het thema en de werkwijze volgt.

Tijdstip:
-        Vrijdag 14 februari 2020 (deze activiteit werd geannuleerd!!!)
-        Vrijdag 13 maart 2020 (deze activiteit werd geannuleerd!!!)

Locatie: Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge
 
 
Verantwoordelijken:

Catherine Roex (catherine.roex@telenet.be),
Peter Decuyper (peter.decuyper1@telenet.be),
Eddy Cabooter (eddy.cabooter@telenet.be),
Jonas Verbauwhede (verbauwhede.jonas@gmail.com)
Psychoanalyse en film
Verschillende leden en sympathisanten van de Kring werken in kartel rond het thema ‘Psychoanalyse & Film’.

Het afgelopen werkjaar wist één cineast in het bijzonder de interesse van het kartel te wekken. Naar aanleiding van de release van zijn laatste film ‘Loro’ (2018) werd vrijwel het volledige oeuvre van Paolo Sorrentino in kartel besproken; een actuele filmmaker met een onnavolgbare stijl. Zijn cinema getuigt op eigenzinnige wijze van het onbewuste, in de vorm van ‘something that is not quite right’…

Het komende werkjaar wil het kartel dan ook graag een reeks evenementen organiseren rond het werk van Paolo Sorrentino.

Tijdstip:
-        Vrijdag 21 februari 2020 om 20u
-        Vrijdag 27 maart 2020 om 20u

Locatie: KASK-cine
Iedereen is welkom. Bijdrage in de kosten: 8€/5€ studenten -26j.

Verantwoordelijke: Veerle De Wilde (vc.dewilde@gmail.com)
ZADIG

La movida ZADIG (Zero Abjection Democratic International Group) is een lacaniaans politiek netwerk dat door Jacques-Alain Miller werd opgericht als antwoord op de opkomst van extremistische politieke partijen overal in Europa.

Dit flexibel netwerk, dat radicaal gedecentraliseerd is, streeft naar een aanwezigheid van de psychoanalyse in het politieke veld. Het belangrijkste principe dat het oriënteert is de afstand tot het meesterdiscours. Het gaat er dus niet om een politieke partij op te richten vanuit de psychoanalyse, wel om het dodelijke genot van de gangbare vertogen aan het licht te brengen en er een ander discours dat “demassifiërend” en desegregerend is, tegenover te plaatsen.

De initiatieven van ZADIG zijn regionaal, nationaal of internationaal en kunnen zowel lang op voorhand gepland zijn, als kort op de bal spelen.

Zodra er een nieuwe actie op til is, verneemt u het via KringNLSNu!Andere interessante initiatieven
We willen ook wijzen op volgende initiatieven, die allen erop gericht zijn om een inleiding te geven in de lacaniaanse psychoanalyse en een breed publiek willen bereiken. De reeds gekende data staan vermeld in het overzichtsschema.  

De Oor-Zaak vzw
organiseert inleidende voordrachten voor een breed geïnteresseerd publiek, met als inhoudelijke oriëntatie de freudiaanse en lacaniaanse ethiek, theorie, praktijk en de actuele studie hiervan binnen het onderwijs van Jacques-Alain Miller en de scholen van de NLS en de WAP. Daarnaast brengt “De Oor-Zaak”  jaarlijks een publicatie uit – Cahier, Tijdschrift voor Psychoanalyse en Cultuur.


Data: 6 donderdagavonden, 17 oktober 2019, 28 november 2019, 30 januari 2020, 20 februari 2020, 26 maart 2020, 30 april 2020, telkens om 20u30

Locatie: Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge, telkens om 20u30.

Voor meer info: http://www.deoorzaak.org/


De lezingencyclus van
Work in Progress vzw, een psychoanalytisch georiënteerd initiatief voor ondersteund wonen, is een initiatief om de psychoanalyse in freudiaans-lacaniaans perspectief beter bekend te maken bij een ruimer publiek.


Data: 7 november 2019, 22 januari 2020, 14 mei 2020, telkens om 20u
Locatie: PC De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke


De Franstalige tegenhanger van het PPaK-Gent, de Section Clinique Bruxelles, organiseert 4 inleidende lezingen in de psychoanalyse.
Meer info via de website van ACF-B: http://www.ch-freudien-be.org/Evenementen in het ‘freudiaanse veld’ en elders in de WAP

49e Journées de l’ECF

‘Femmes en psychanalyse’

zaterdag 16 - zondag 17 november 2019, Palais des congrès, Parijs

https://www.causefreudienne.net/event/femmes-en-psychanalyse/

 

Question d’École 

Titel nog niet gekend

zaterdag 1 februari 2020, Parijs

 

World Association of Psychoanalysis

‘Dream: its interpretation and use in lacanian treatment’

Van 13 tot 17 april 2020, Buenos Aires


Colloque Uforca

‘À l’âge de l’adolescence’

zaterdag 13 juni 2020, Maison de la Mutualité, Parijs

www.lacan-universite.fr

Volg ons op

#